Warmia - Cultural Rebellion

poster exhibiton

stgu.pl/nasze-projekty/warmia-rebelia-designu/

Poster proposal for the cultural event Warmia - Cultural Rebellion. A poster was shown on post-competition exhibition in "Galeria Zamek w Reszlu", "Galeria Zajazdnia w Lublinie". Photos are the property of http://stgu.pl/nasze-projekty/warmia-rebelia-designu/